DOG of the DOW Perf 2019

     Performance Dog 2019 #stocks #nasdaq #nyse #investing #CSCO #CVX #KO #VZ #IBM #JPM #PG #XOM #MRK #PFE dog 2019 3